SECONDO IPPON KUMITE

1. Uraken: Ude uke e ushiro empi jodan.
2. Seiken tsuki gedan: Proiezione in yoko ippon.
3. Mae geri: Proiezione in rio ashi gari.
4. Seiken tsuki: Morote teisho e kekkomi geri.
5. Seiken tsuki: Schivata e proiezione con gamba.
6. Seiken tsuki: Forbice alla gamba avanzante.
7. Seiken tsuki: Mawashi tobi geri.
8. Mae geri: Parata e ushiro geri.
9. Seiken tsuki: Suzuki waza.
10. Seiken tsuki: Ushiro empi + mawashi tzuki al viso e spinta.
11. Mawashi tsuki: Proiezione in uchi mata calciata.
12. Mawashi geri: Grande spazzata circolare bassa.

Comments are closed.